Grant MNiSW, Nr projektu: 403222239 (2010-2013)


Kierownik projektu – dr hab. med. Krzysztof Morawski

Opracowanie klinicznego zastosowania modeli zmian morfologicznych rejestrowanych w elektrokochlepgrafii transtympanalnej w opcji szybkiej prezentacji bodźca w ślimakowych i pozaślimakowych uszkodzeniach słuchu.

Cel projektu:
Zespół autorów projektu postawił sobie za cel opracowanie modelu klinicznego rejestrowanych zmian w zapisach wywołanych odpowiedzi słuchowych w opcji szybkiej prezentacji bodźca (dla kliku i bodźców specyficznych częstotliwościowo; częstości prezentacji bodźca 58/s do 780/s), które będą analizowane w technice „Continuous Loop Averaging Deconvolution” (CLAD). Badania elektrofizjologiczne narządu słuchu mierzone będą w opcji elektrokochleografii transtympanalnej (TT-ECochG) i potencjałów słuchowych z pnia mózgu (ABR). W ramach projektu planuje się przebadać grupę pacjentów z jednostronną chorobą Meniere’a oraz z guzem okolicy kąta mostowo-móżdżkowego. Jak dotąd w piśmiennictwie światowym odnośnie oceny stanu narządu słuchu za pomocą opcji CLAD w wymienionych patologiach nie znajdujemy doniesień naukowych. A jednocześnie dokładny opis różnych matematyczno-inżynieryjnych aspektów tego badania został już dokładnie opisany. W klinicznym aspekcie tych badań nasz zespół ma własne doświadczenia, które w formie wyników z badań wstępnych prezentował na konferencjach w Polsce i zagranicą. Uzyskane wyniki wskazują na przydatność techniki oraz pokazują w jakich kierunkach powinny iść dalsze badania. Wyniki te w bardzo skróconej wersji zostaną przedstawię, gdyż uzasadniają one stosowanie techniki w praktyce klinicznej.

Zapotrzebowanie na wyniki projektu:
Opracowane modele kliniczne dla klasycznych uszkodzeń narządu słuchu, czyli uszkodzenia ślimakowe i uszkodzenia pozaślimakowe w przyszłości będą stanowiły podstawę do poszerzenia diagnostyki i okażą się użyteczne w:

a) diagnostyka neuropatii słuchowej;

b) w ocenie zjawisk dojrzewania narządu słuchu jak i zjawisk adaptacyjnych

w nim zachodzących;

c) w ocenie dojrzałości narządu słuchu i ewentualnego stopnia spowolnienia

dojrzewania u noworodków/niemowląt, których doszło do okołoporodowej

asfiksji lub hipoksji;

d) w ocenie pacjentów z chorobami demielinizacyjnymi;

e) w ocenie głębokości znieczulenia śródoperacyjnego.

Odbiorcy wynik projektu:
Wyniki projektu adresowane są do dwóch środowisk: medycznych i przedsiębiorców. W środowisku medycznym zainteresowanie to dotyczyć będzie zarówno naukowców jak i audiologów praktyków. Lekarze audiolodzy diagnozujący słuch będą mogli precyzyjniej diagnozować różne modele niedosłuchów odbiorczych . Technika CLAD pozwoli lepiej i precyzyjniej sięgać w procesy zachodzące na poziomie ślimak i zwoju spiralnego czy też nerwu słuchowego. Takie informacje ważne będą też dla środowisk naukowych, gdyż będą nowym narzędziem, które pozwoli lepiej badać zjawisk zachodzące w obwodowej części narządu słuchu. Drugą grupą odbiorców będą przedsiębiorcy, którzy będą mogli wykorzystywać wyniki do wdrażania opisanej techniki na swoich aparaturach badawczych i klinicznych