Projekt badawczo–rozwojowo–wdrożeniowy NCBiR,
Innotech II IN-Tech


Kierownik projektu – Prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych.

Cel projektu:
Celem projektu jest opracowanie innowacyjnej techniki kombinowanego śródoperacyjnego monitorowania efektywności ossikuloplastyk z zastosowaniem technik laserowych elektrofizjologicznych; opracowanie zintegrowanego modelu stymulacji akustycznej wprowadzającej w drgania układ przeszczep-protezka słuchowa, jak też akwizycja danych z dwóch niezależnych systemów pomiarowych, laserowego i elektrofizjologicznego; opracowanie programu komputerowego integrującego dwie obiektywne techniki do oceny poprawy słuchu w czasie ossikuloplastyk z możliwością manipulowania ułożeniem protezki transmisją energii akustycznej przez układ przeszczep-protezka-płyny ucha wewnętrznego.

Zapotrzebowanie na wyniki projektu:
Zapotrzebowanie na wyniki projektu dotyczy środowisk medycznych i przedsiębiorców. Opracowana nowa strategia kombinowanego monitoringu efektywności ossikuloplastyk może być wykorzystywana przez naukowców w celu pogłębiania wiedzy na temat właściwości transmisji informacji akustycznej wzdłuż kosteczek słuchowych/protezki słuchowej. Istnieje również zapotrzebowanie na rynku lekarzy praktyków na urządzenie pozwalające w sposób obiektywy kontrolować poprawę słuchu w czasie operacji. Wyniki projektu mogą okazać się również ważnym elementem rozwoju idei zintegrowanego urządzenia do obiektywnej oceny poprawy słuchu na bazie analizy drgań kosteczek/protezki mierzonych za pomocą dopplerowskiej techniki laserowej i technik elektrofizjologicznych.

Odbiorcy wynik projektu:
Wyniki projektu adresowane są do dwóch środowisk: medycznych i przedsiębiorców. W środowisku medycznym zainteresowanie to dotyczyć będzie zarówno naukowców jak i lekarzy praktyków. Lekarze otolaryngolodzy operujący uszy będą mogli śródoperacyjnie kontrolować słuch w czasie wykonywania ossikuloplastyk. Umożliwi im to kontrolować stopień poprawy słuchu on-line z możliwością korekty w czasie jednego zabiegu poprzez zmiany jakości protezki czy jej położenia. Kolejnym adresatem wyników projektu będą naukowcy. Dzięki opracowanemu modelowi monitorowania śródoperacyjnego będzie miało miejsce lepsze zrozumienie procesów mechanicznych na poziomie ucha środkowego i przetwarzania danych akustycznych w informacje bioelektryczne rejestrowane w uchu wewnętrznym i drodze słuchowej. Projekt pozwoli podnieść wiedzę w zakresie nauk podstawowych w tym obszarze. Drugą grupą odbiorców będą przedsiębiorcy. Wyniki projektu i opracowany program pozwoli w przyszłości opracować nowe zintegrowane urządzenie do monitorowania efektywności ossikuloplastyki wykorzystujące laserowo-dopplerowską strategię pomiarową drgań kosteczek/protezki oraz elektrofizjologiczną. Pośrednimi odbiorcami projektu mogą być firmy ubezpieczeniowe i NFZ, gdyż poprawa efektywności ossikuloplastyk związana jest z redukcją ilości reoperacji poprawiających słuch, a w konsekwencji dojdzie do obniżania kosztów leczenia.