Dr n. med. Barbara Jamróz

Biografia

Wykształcenie
Studia medyczne (1997-2003), II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem)
Tytuły specjalistów: z zakresu otorynolaryngologii (2012) oraz audiologii i foniatrii (2017)
Praca doktorska pt. „Poszerzony dostęp przez środkowy dół czaszki w leczeniu guzów kąta mostowo-móżdżkowego” (2011, obrona z wyróżnieniem)
Instruktor endoskopowego badania zaburzeń połykania (FEES) w ramach ESSD FEES Accreditation Programme (2019)

Przebieg pracy zawodowej
Staż podyplomowy (2003-2004), Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny, ul. Banacha 1a w Warszawie
Rezydentura z otorynolaryngologii w Katedrze i Klinice Otolaryngologii (2004-2012), od 2012 roku zatrudniona w tejże Klinice, najpierw na stanowisku asystenta, później adiunkta.

Kursy i staże (najważniejsze)
ESSD Accreditation Courses: FEES (2017), VFS (2019), CSE (2019)
Wyjazd szkoleniowy w ramach programu Erasmus: Universita degli Studi di Milano, Italy (2016), Universita degli Studi degli della Compania Luigi Vanvitelli, Napoli (2018)
Staże zagraniczne: Neurochirurgischen Klinik an dem Städtischen Klinikum Solingen (2002), Chirurgischen Klinik an den Städtischen Kliniken Frankfurt a.M.-Höchst (2001)


Pełnione funkcje
Członek Grupy Roboczej do Spraw Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji Pacjentów Dorosłych z Zaburzeniami Połykania; przy PTŻK (2015-2016);
Przewodniczący Rady Pedagogicznej, Rady Programowej oraz Koordynator kierunku Logopedia Ogólna i Kliniczna, Wydział Medyczny, WUM (2019-2020); Przewodniczący Rady Pedagogicznej II roku II stopnia kierunku LOiK w kadencji 2020-2024.

Osiągnięcia

Autor lub współautor 40 prac opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, unikatowego podręcznika z zakresu diagnostyki instrumentalnej zaburzeń połykania, ponad 60 doniesień zjazdowych
Współorganizator kursów, konferencji oraz zjazdów krajowych i międzynarodowych
Promotor pomocniczy pracy doktorskiej, promotor i recenzent ponad 80 prac magisterskich i licencjackich na WUM; opiekun koła naukowego SKN LOIK (od 2019)

Nagroda zespołowa dydaktyczna I stopnia Rektora WUM (2020)

Członkostwo w towarzystwach naukowych

Zastępca Sekretarza Redakcji w czasopiśmie naukowym „Polski Przegląd Otolaryngologiczny”;

Skip to content