Opieka nad pacjentem


Informacje dla pacjentów

Rejestracja do poradni

Rejestracja Poradni Otolaryngologicznej

Banacha 1a, Blok A, parter, okienko nr 3
tel. (22) 599 26 82, (22) 599 10 52

 
połączenia telefoniczne obsługiwane
są w godzinach od 08.30 – 16.00

 

UWAGA!!!!!!
W związku z realizacją pakietu onkologicznego, jesteśmy zmuszeni przesunąć operacje planowe o ok. 3 miesiące. Nowe terminy będą przekazywane telefonicznie przez osoby odpowiedzialne.

Sekretariat

Sekretariat Kliniki Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi WUM

mgr Justyna Rychlik

Bożena Szulc

telefon: 22 599 25 21
fax: 22 599 25 23


Sekretariat nie prowadzi zapisów na wizyty w przychodni.
Proszę nie dzwonić do sekretariatu w celu weryfikacji informacji, gdyż paraliżuje to pracę sekretariatu.
W sprawach wątpliwych proszę o zapytanie drogą mailową otolaryngology@wum.edu.pl


Dane kontaktowe do Kliniki

Katedra i Klinika Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego


ul. Banacha 1a; 02-097 Warszawa


Oddział Otologii, Audiologii, Otoneurologii
i Foniatrii z pododdziałem dziecięcym (A)
tel. 22 599 25 94
Kwalifikacje na odc. A – weryfikacja kolejki
telefon kontaktowy dla pacjentów 518 414 566

czynny w godz. 12:00 – 14:00
 
Diagnostyka do wszczepienia implantu ślimakowego:
tel. 518 414 566 w godz. 13.00 – 15.00
(przyjmowane są również wiadomości sms)

Oddział Onkologii Laryngologicznej (B)
tel. 22 599 25 05

Oddział Rynologii (C)
tel. 22 599 25 02

Kwalifikacje na odc. C – weryfikacja kolejki
Telefon kontaktowy dla pacjentów: 794 653 419, 22 599 11 07
czynny w godz. 11:00 – 13:00

Przed przyjęciem do szpitala

Wykaz badań oraz dokumentów niezbędnych do przyjęcia
na leczenie do Kliniki Otorynolaryngologii

1. Zaświadczenie lekarskie jeżeli pacjent leczy się przewlekle
    (np. internista, kardiolog, pulmonolog, endokrynolog, itp.)
 
2. Skierowanie do Szpitala na Oddział Otolaryngologii
    konieczne do wpisania pacjenta w kolejkę oczekujących

3. Konsultacja Anestezjologiczna przed planowym zabiegiem operacyjnym
    o terminie pacjent zostanie poinformowany telefonicznie przez Koorydnatora

W przypadku niemożności zgłoszenia się, proszę o wiadomość
na adres e-mail: otolaryngology@wum.edu.pl

Kwalifikacja do implantu ślimakowego

Etap diagnostyczny celem kwalifikacji
oraz kontrola ustawień po wszczepie implantu ślimakowego


Diagnostyka do wszczepienia implantu ślimakowego:

tel. (22) 599 21 16 lub (22) 599 21 17

agnieszka.pastuszka@uckwum.pl

zuzanna.moszynska@uckwum.pl
 

Ocenia się, że problem zaburzeń słyszenia dotyczy około 12% populacji. Jest to znaczący problem medyczny i społeczny. Niedosłuch prowadzi do zaburzeń procesu komunikatywnego, ograniczeń w życiu codziennym i zawodowym.

Gdy wada słuchu dotyczy dziecka, prowadzi do opóźnienia rozwoju mowy, a co za tym idzie, do zaburzeń w sferze poznawczej i emocjonalnej, opóźnienia w rozwoju ogólnym. Co roku rodzi się 1-3 na 1000 dzieci z uszkodzeniem narządu słuchu wymagającym wczesnej interwencji, gdyż tylko w ten sposób można zapewnić im prawidłowy rozwój. Brak właściwych bodźców słuchowych w postaci dźwięków otoczenia i dźwięków mowy ludzkiej zaburza prawidłowy rozwój słuchowy i rozwój mowy werbalnej u tych dzieci, a także ich rozwój ogólny.

W obustronnym głębokim niedosłuchu odbiorczym i głuchocie aparaty słuchowe zazwyczaj nie przynoszą korzyści. Głębokie ubytki słuchu typu odbiorczego uniemożliwiają bowiem prawidłowe przetwarzanie sygnału akustycznego nawet wzmocnionego przez aparat słuchowy, wówczas jedyną szansą na powrót do świata dźwięków jest bezpośrednia stymulacja nerwu słuchowego poprzez zastosowanie implantu ślimakowego. Początkowo implanty ślimakowe były przeznaczone tylko dla dorosłych, którzy utracili słuch po okresie rozwoju. Gdy dowiedziono bezpieczeństwa tej metody leczenia kandydatami do implantacji ślimakowych stały się także dzieci z wrodzoną głuchotą.

W Polsce pierwszą operację wszczepienia implantu ślimakowego przeprowadzono w 1992 roku w Katedrze i Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (wówczas Akademii Medycznej w Warszawie). Operacja została wykonana u dorosłego pacjenta z obustronnym głębokim niedosłuchem odbiorczym. Wraz z upływem czasu i rosnącym doświadczeniem implanty ślimakowe zaczęto wszczepiać także dzieciom z obustronną głuchotą.

Od tamtej pory operacje tego typu stały się jedną z bardzo istotnych metod leczenia stosowanych w naszej Klinice. W celu zapewnienia jak najlepszej opieki stworzono w Klinice Oddział Dziecięcy specjalnie przystosowany do potrzeb dzieci i niemowląt oraz ich opiekunów, którzy pozostają przy dziecku przez cały jego pobyt w szpitalu. Z roku na rok rośnie liczba wszczepionych w Klinice protez ślimakowych i obecnie po stałą opieką Katedry i Kliniki Otolaryngologii znajduje się ponad 800 chorych leczonych tą metodą.
 
Każde dziecko z potwierdzonym w badaniach audiologicznych obustronnym niedosłuchem typu odbiorczego powinno zostać zaopatrzone w dwa aparaty słuchowe i rozpocząć rehabilitację słuchowo – werbalną pod stałą kontrolą audiologiczno – logopedyczną natychmiast po wykryciu wady. Jeśli u dziecka stwierdzono znaczny lub głęboki niedosłuch oraz ograniczone lub brak korzyści z aparatów słuchowych po sześciomiesięcznym okresie noszenia, powinno być ono poddane procedurze kwalifikacji do leczenia metodą implantów ślimakowych.

Ocena przedoperacyjna jest niezmiernie ważną częścią procesu leczenia. Każdy potencjalny kandydat do wszczepu ślimakowego, zarówno dzieci jak i osoby dorosłe, zostaje poddany w Klinice szczegółowej procedurze kwalifikacyjnej, składającej się z wnikliwej oceny audiologicznej, otologicznej, logopedycznej, psychologicznej i radiologicznej. W razie potrzeby odbywają się konsultacje lekarzy innych specjalności (np. pediatry czy kardiologa).

 
Ocena audiologiczna


Ocena audiologiczna jest jednym z najważniejszych etapów procesu kwalifikacji. Wykorzystuje się tu badania subiektywne i obiektywne słuchu, m.in.


audiometrię tonalną
audiometrię słowną
audiometrię w wolnym polu (tonalną i słowną)
audiometrię impedancyjną
otoemisję akustyczną
słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu

Zestaw badań koniecznych do kwalifikacji jest wybierany w zależności od wieku pacjenta i jego możliwości współpracy przy badaniu.

Ocena logopedyczna


Ocenie logopedycznej podlega intensywność dotychczas prowadzonej terapii, etap rozwoju mowy, gotowość pacjenta do komunikowania się, dominujący kanał w percepcji wypowiedzi fonicznej, współudział rodziny w procesie rehabilitacji, a także istnienie lub podejrzenie potencjalnych centralnych zaburzeń mogących mieć wpływ na rozwój języka.

 
Ocena psychologiczna


Ocena psychologiczna przeprowadzana jest na podstawie obserwacji, wywiadu i testów psychologicznych.

 
Badania obrazowe


Minimalne wymagania do wszczepu ślimakowego dotyczące ucha wewnętrznego to: zachowana budowa ślimaka kostnego i łączność ślimaka z nerwem słuchowym. W celu oceny możliwości technicznych i potencjalnych utrudnień w umieszczeniu wielokanałowej elektrody implantu ślimakowego w uchu wewnętrznym najczęściej wykonuje się tomografię komputerową (CT) kości skroniowych. Rezonans magnetyczny (MRI) jest badaniem dodatkowym wykorzystywanym w celu poszukiwania potencjalnych zaburzeń dotyczących nerwu ślimakowo – przedsionkowego, czy tkanek ośrodkowego układu nerwowego.