Studenci


Wydział Lekarski
Ćwiczenia z ORL 2020-2021

Zasady odbywania ćwiczeń z laryngologii w roku akademickim 2020/2021

Szczegółowe zasady odbywania ćwiczeń będą przedstawiane grupie dziekańskiej przed ich rozpoczęciem, a ich forma będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemiologicznej.


 1. Ćwiczenia z otolaryngologii odbywają się w godzinach 8.00 – 13.00,
  w formie hybrydowej.
 2. Zajęcia dydaktyczne podzielone są na część seminaryjną oraz część praktyczną i omawianie przypadków klinicznych.
 3. Grupy dziekańskie zostaną podzielone na 7 podgrup. Każdej z podgrup zostanie przydzielony dzień ćwiczeniowy, w którym studenci zobowiązani będą odbyć zajęcia w formie stacjonarnej w Klinice, w godzinach
  08:00 – 13:00. Pozostali studenci w tym czasie będą odbywać zajęcia w formie zdalnej na platformie CiscoWebex. O podziale na grupy studenci zostaną poinformowani w tygodniu poprzedzającym zajęcia za pomocą wiadomości e-mail. W związku z brakiem możliwości uzyskania adresów mailowych do poszczególnych studentów, o podziale grupy dziekańskiej na podgrupy, zostanie drogą mailową powiadomiony Starosta grupy, który będzie zobowiązany do przekazania informacji o takim podziale koleżankom i kolegom ze swojej grupy.
 4. Podczas zajęć zachowana będzie komunikacja nauczyciel-student w czasie rzeczywistym z możliwością zadawania pytań. Obecność studentów jest obowiązkowa i nieobecności będą rozliczane dokładnie jak podczas zajęć stacjonarnych.
 5. Seminaria będą prowadzone w godzinach 8.00 – 10.00, w formie zdalnej na platformie CiscoWebex. Dla studentów odbywających danego dnia ćwiczenia stacjonarne w Sali Konferencyjnej II (blok B, p.VII, sala 706).
 6. Po krótkiej przerwie po seminariach, odbędzie się część praktyczna, podczas której zostaną omówione podstawy badania laryngologicznego oraz prezentacja przypadków klinicznych pacjentów obecnych w Klinice, najciekawszych przypadków klinicznych przygotowanych przez Zespół Kliniki. Podczas tych zajęć także będzie sprawdzana lista obecności.
 7. Jednorazowa nieobecność na ćwiczeniach praktycznych obliguje studenta do jej odrobienia w ramach dyżuru. Większa liczba nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.
 8. Ze względu na znaczną liczebność poszczególnych grup studenckich i obciążenia dydaktyczne Kliniki, związane z prowadzeniem ćwiczeń w ramach innych wydziałów WUM – nie ma możliwości zmian terminu odbywania ćwiczeń. W wyjątkowych, sporadycznych przypadkach zdarzeń losowych – proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.
 9. Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności w trakcie całego bloku ćwiczeniowego.
 10. Studenci IV roku kończą blok ćwiczeniowy we wtorek w drugim tygodniu zajęć; w tym dniu uzyskują zaliczenie. Następne trzy dni ćwiczeń są prowadzone w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Egzamin z laryngologii odbywać się będzie w sesji letniej w formie elektronicznej.
 11. Przy Klinice Otorynolaryngologii działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr hab. n. med. Anna Rzepakowska.
 12. We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia przeddyplomowego można zgłaszać się do:
  – dr n. med. Maria Makuszewska
  – dr n. med. Piotr Chęciński

W załączeniu orientacyjny plan zajęć dla grup dziekańskich przedstawiony w formie tabeli. Powyższe zasady odbywania zajęć zostały przekazane do Dziekanatu oraz umieszczone na stronie internetowej Kliniki www.otolaryngology.pl

Orientacyjny plan zajęć studenckich z laryngologii – Pobierz PDF

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Katedry i Kliniki Otorynolaryngologii,

Chirurgii Głowy i Szyi

 

Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ STUDENCKICH Z LARYNGOLOGII

dla I i II Wydziału Lekarskiego


Studenci VI oraz IV roku obu Wydziałów Lekarskich odbywający zajęcia w porze porannej zbierają się w pierwszym dniu bloku ćwiczeniowego o godzinie 7:30 w Sali Dydaktycznej Kliniki Otolaryngologii (blok D, parter, sala 31).

Codziennie przed rozpoczęciem zajęć Studentów obowiązuje zmiana obuwia (na szpitalne) oraz okryć wierzchnich (na fartuchy lekarskie) w Szatni Studenckiej (blok A, parter, naprzeciwko banku). Zarówno obuwie zewnętrzne, jak i okrycia wierzchnie należy zostawiać w szatni.

Grupy studenckie odbywające zajęcia w porze popołudniowej rozpoczynają zajęcia o godzinie 11:30 w Sali Dydaktycznej  (blok D, parter, sala 31) – seminarium. Na seminarium Studenci również powinni przybyć w zmienionym obuwiu i odzieży lekarskiej.

Obchód lekarski w Klinice Otolaryngologii odbywa się codziennie o godzinie 7:30 – obecność Studentów podczas obchodu  – obowiązkowa.

Zasady odbywania  ćwiczeń z otolaryngologii dla IV i VI roku I i II Wydziału Lekarskiego (pobierz)

1.    Ćwiczenia z otolaryngologii odbywają się w godzinach 7.30 – 12,30 i 11.30 – 16.30 (podział poszczególnych grup studenckich według rozkładu zajęć z Dziekanatów).
2.    Grupy, które odbywają ćwiczenia w godzinach przedpołudniowych, rozpoczynają je w pierwszym dniu zajęć punktualnie o godz. 7.30 w sali 31 w bloku D (sprawy organizacyjne i podział na podgrupy), a następnie zgłaszają się do asystentów prowadzących zajęcia. W następnych dniach ćwiczeń studenci zgłaszają się do asystentów według rozkładu zajęć o godz. 7.30.
3.    Seminaria prowadzone są w godzinach 11.30 – 12.30  wspólnie dla grup odbywających ćwiczenia w godzinach przed – i popołudniowych w sali 31 w bloku D.  W semestrze letnim dla dwóch bloków ćwiczeniowych seminaria będą zorganizowane w innych salach wykładowych WUM (informacja będzie dostępna na stronie internetowej Kliniki oraz w odpowiednich Dziekanatach).
4.    Grupy, odbywające zajęcia w godzinach popołudniowych, po seminarium w pierwszym dniu są dzielone na podgrupy i rozpoczynają ćwiczenia z asystentami, do których zostały przydzielone.
5.    Studenci zgłaszający się na ćwiczenia z laryngologii muszą opanować podstawowe wiadomości z anatomii głowy i szyi. W pierwszym dniu ćwiczeń nauczana jest metodyka badania otolaryngologicznego;   z tego powodu nieobecność w tym dniu uniemożliwia odrobienie bloku.
6.    Jednorazowa nieobecność na ćwiczeniach obliguje studenta do jej odrobienia w ramach dyżuru. Większa liczba nieobecności powoduje niezaliczenie ćwiczeń.
7.    Ze względu na znaczną liczebność poszczególnych grup studenckich i obciążenia dydaktyczne Kliniki, związane z prowadzeniem ćwiczeń w ramach innych wydziałów WUM – nie ma możliwości zmian terminu odbywania ćwiczeń. W wyjątkowych, sporadycznych przypadkach zdarzeń losowych – proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za dydaktykę.
8.    Zaliczenie ćwiczeń odbywa się na podstawie obecności w trakcie całego bloku ćwiczeniowego oraz kolokwium, które jest przeprowadzane w ostatnim dniu zajęć.
9.    Studenci IV roku kończą blok ćwiczeniowy we wtorek w drugim tygodniu zajęć; w tym dniu przeprowadzane jest też kolokwium zaliczeniowe. Następne trzy dni ćwiczeń są prowadzone w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej w nowym Szpitalu pediatrycznym w Kampusie Banacha.
10.    Egzamin testowy z otolaryngologii zarówno dla IV jak i VI roku odbywać się będzie w sesji letniej.
11.    W Klinice Otolaryngologii istnieje możliwość wypożyczenia podręcznika „Wykłady z otolaryngologii” pod red. Prof. Kazimierza Niemczyka. Fakt wypożyczenia i zwrotu podręcznika jest odnotowywany na karcie zaliczeniowej; student, który nie zwróci podręcznika przed kolokwium nie będzie dopuszczony do jego zdawania.  Student dba o podręcznik!
12.    Po zdanym kolokwium (tj. ostatni dzień ćwiczeń) student proszony jest o złożenie w sekretariacie karty zaliczeniowej/ ćwiczeń, oraz wypełnionej anonimowo ankiety.
13.    Przy Klinice Otolaryngologii działa Studenckie Koło Naukowe, którego opiekunem jest dr n.med. Jarosław Balcerzak.
14.    We wszystkich sprawach dotyczących szkolenia przeddyplomowego można zgłaszać się do dr n.med. Piotra Chęcińskiego (studenci I Wydziału Lekarskiego i Ratownictwa Medycznego), dr n.med. Jagny Nyckowskiej (studenci II Wydziału Lekarskiego), dr hab. med. Magdaleny Lachowskiej (studenci Audiofonologii) i dr n.med. Eweliny Sielskiej – Badurek (studenci Logopedii).

Prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk
Kierownik Kliniki Otolaryngologii
Audiofonologią

Gutentor Simple Text

English Division

English Division


Chair and Department of Otolaryngology (Ear, Nose and Throat Diseases)
the Medical University of Warsaw.

Address: SP CSK
02-097 Warsaw, Banacha str.1a
Tel. (22) 658 36 48, (22) 823 64 11,
Fax (0-22) 658 03 13,
e-mail: kniemcz@amwaw.edu.pl

Head: Prof. Kazimierz Niemczyk MD, PhD, tel. as above

Curricular affairs: dr n.med. Marta Held-Ziółkowska

Number of teaching hours:
The course covers 60 hours of instruction, divided as below:

 • lectures – no lectures
 • seminares – 15 hrs
 • practical classes – 45 hrs

Assessment of student performance:

On completion of the course student is expected to take an oral exam to get a credit from the doctor in charge of him/her and then final test (35 questions). 21 correct answers are necessary to pass the test.

The aim of the course:

 • to train the students in diagnosis and management of common ear, nose
  and throat diseases and disorders for which the patients in his community
  are seeking care,
 • the students have to learn to communicate with patients effectively,
 • they must know how to educate patients about their health and how to work
  cooperatively with other health care professionals.

Topics of the seminares and basic ENT problems which will be discussed with students during the course:

 1. Tonsils adenoids – Indication for surgery,
 2. Nasal obstruction,
 3. Sinusitis, Treatment – conventional and surgery,
 4. Allergy in ENT region,
 5. Earache: otitis externa and media,
 6. Different types of hearing disorders: treatment – conventional and surgery,
 7. Differential diagnosis and management of balance disorders,
 8. Foreign bodies in the upper and lower respiratory and digestive tract,
 9. Obstraction of the upper respiratory tract,
 10. Carcinoma of the larynx,
 11. Epistaxis,
 12. Tumours of the nasopharynx, salivary glands and maxilloethmoidal region.
 13. Intracranial complication of the upper lip, nose, ear and sinus infections,
 14. Facial nerve disorders,
 15. Diagnosis and management of the patients with fracture of the ENT region,
 16. Selected problems of ear, nose and throat diseases in pediatric patients,

Topics of practical classes:

 • teaching the students ENT examination and using a special ENT equipment,
 • introduction of the patients with ENT problems and emergency cases,
 • assisting ENT surgery,
 • participation at the hospital emergency duties,
 • interpretation of ENT diagnostic tests,
 • interpretation of x-ray, CT and MRI scans,
 • emphasized is laid on ENT conditions that are importent either because they
  are common or they need urgent invesigations and treatment.

Basic textbooks:

 1. “ENT Secrets”, Editors: Bruce W. Jafek, Bruce W. Murrow, Hanley and Belfus, ING/Philadelphia 2001
 2. “Essentials of Otolaryngology”, Editors: Frank K. Lucente, Gady Hup-Eli, Lippincott Williams/Wilkins 2002

Complementary textbooks:

 1. “Ear, Nose and Throat”, R. S. Dhilon, C. A. East, Ed. Churchill Livinstone 1997,

Nasal obstruction
PDF

Ratownictwo Medyczne

Kierunek Ratownictwo Medyczne


Dokładne informacje na temat wykładów i zasad odbywania ćwiczeń  – w Dziekanacie, u asystentów prowadzących zajęcia lub u dr n.med. Roberta Bartoszewicza oraz w sekretariacie Kliniki Otolaryngologii.

Całością spraw związanych z dydaktyką przeddyplomową na kierunku “Ratownictwo Medyczne” zajmuje się
dr med. Robert Bartoszewicz
 
RATOWNICTWO MEDYCZNE (wykłady)
według planu z Dziekanatu
 
 1. Wprowadzenie do otolaryngologii
 2. Duszność, ciała obce
 3. Urazy i krwawienia w ORL
 4. Stany zapalne w ORL
 5. Ostre zaburzenia słuchu i równowagi

W indeksie należy wpisać: wykłady 10 godz., ćwiczenia – 20 godz.

Całością spraw związanych z dydaktyką przeddyplomową zajmuje się dr med. Piotr Chęciński.

Zalecana literatura:

1. “Ostry dyżur – Otorynolaryngologia” po red. prof. dr hab. med.

G. Janczewskiego, prof. dr hab. med. E.Osuch-Wójcikiewicz,

Alfa-medica Press, 2003