Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów – Chirurgów Glowy i Szyi (PTORL ChGiSz) jest stowarzyszeniem skupiającym otorynolaryngologów w całej Polsce. Historia i tradycja Towarzystwa
sięga już stu lat – zostało ono utworzone 22 grudnia 1921 roku w Warszawie jako Polskie Towarzystwo Otorinolaryngologiczne.

Jednostkami organizacyjnymi Towarzystwa jest 14 Oddziałów terenowych działających na terenie jednego lub kilku województw oraz 7 Sekcji naukowych: audiologiczna, foniatryczna, historyczna,
onkologiczna, otorynolaryngologii dziecięcej, otologii i neurootologii oraz rynologii i chirurgii plastycznej twarzy.


Główne cele Towarzystwa to szerzenie aktualnej wiedzy wśród otorynolaryngologów polskich oraz zachęcanie do pracy naukowej, organizowanie szkolenia podyplomowego w zakresie
otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej oraz audiologii i foniatrii, promowanie i ułatwianie kontaktów między ośrodkami otorynolaryngologii w kraju i zagranicą
. Towarzystwo
realizuje swoje cele m.in. poprzez współpracę między przewodniczącymi Oddziałów i Sekcji, organizowanie zebrań, sympozjów i zjazdów naukowych, wydawanie opinii w sprawach naukowych i
organizacyjnych dotyczących otorynolaryngologii i specjalności pokrewnych, współdziałanie z właściwymi organami państwowymi, samorządowymi oraz izbami lekarskimi w sprawach mających
istotne znaczenie dla członków Towarzystwa, udział przedstawicieli Towarzystwa w komisjach przeprowadzających egzaminy specjalizacyjne i komisjach konkursowych dotyczących obsady
stanowisk ordynatorów oddziałów otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii oraz otorynolaryngologii dziecięcej, współpracę z krajowymi i wojewódzkimi konsultantami.

Krajowy Zjazd Towarzystwa jest najważniejszym wydarzeniem naukowym w działalności Towarzystwa. Zjazd odbywa się co 2 lata, a o miejscu odbywania decyduje Walne Zebranie Delegatów. Podczas Zjazdów wszyscy członkowie Towarzystwa mają okazję zapoznać się z największymi osiągnięciami naukowymi w kraju. Oprócz zjazdów poszczególne Odziały i Sekcje organizują naukowe sympozja, konferencje i posiedzenia.

Pod patronatem PTORL ChGiSz wydawane są 2 czasopisma naukowe: Otolaryngologia Polska” i „Polski Przegląd Otorynolaryngologiczny”, w których publikuje się najnowsze doniesienia z dziedzin
naukowych otorynolaryngologii, otorynolaryngologii dziecięcej oraz audiologii i foniatrii. Klinika Otolaryngologii, Chirurgii Głowi i Szyi należy do Oddziału Mazowieckiego, w którym
pracownicy Kliniki wykazują czynny udział w jego tworzeniu i funkcjonowaniu.