Dr n. med. Zuzanna Łukaszewicz-Moszyńska


Biografia

Wykształcenie
Studia magisterskie odbyła w latach 1998-2002 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych, gdzie otrzymała tytuł magistra historii ze specjalizacją w zakresie literatury wczesnochrześcijańskiej, a następnie kontynuowała naukę na studiach doktoranckich. W trakcie odbywania studiów ukończyła międzywydziałowe studium pedagogizacji uzyskując uprawnienia pedagogiczne oraz Policealne Studium Plastyczne, zdobywając tytuł technika plastyka w zakresie grafiki komputerowej;

Również na UKSW latach 2002-2004 odbyła podyplomowe studia na kierunku Logopedia

W latach 2006-2008 odbywała studia w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie na kierunku Neurologopedia;

W roku 2011 na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obroniła pracę doktorską pt.: Ocena funkcjonowania słuchowego i werbalnego oraz charakterystyka zmian plastycznych ośrodkowego układu nerwowego w badaniu obrazowym PET u pacjentów po wszczepieniu implantu ślimakowego, której promotorem był Prof. dr hab. n.med. Kazimierz Niemczyk;

Obecnie, zupełnie hobbystycznie, kształci się w zawodzie Technik Weterynarii; szczególnie interesuje się małymi zwierzętami laboratoryjnymi.

Przebieg kariery zawodowej:
Od 2003 roku pracuje w Ośrodku Implantów Słuchowych w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego jako surdologopeda; zajmuje się regulacją parametrów stymulacji w procesorach mowy systemu implantu ślimakowego;

Od 2007 roku prowadzi zajęcia ze studentami kierunków Audiofonologia oraz Logopedia Ogólna i Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym
Jest promotorem i recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym na kierunkach Audiofonologia oraz Logopedia Ogólna i Kliniczna;

Kursy, konferencje, publikacje naukowe

Uczestniczyła w wielu krajowych i zagranicznych kursach i konferencjach naukowych, także jako prelegent;

Odbyła wiele kursów z zakresu programowania procesorów mowy w systemach implantów ślimakowych oraz prowadzenia specjalistycznych terapii logopedycznych i badań diagnostycznych;

Jest autorem lub współautorem kilkunastu prac naukowych, oraz wielu doniesień zjazdowych;

Obszary zainteresowań zawodowych

Oprócz programowania procesorów mowy oraz terapii słuchu i mowy pacjentów z wadą słuchu rozwija swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania elektroterapii u pacjentów z dysfunkcjami motoryki narządów jamy ustnej;

Nagrody i wyróżnienia

W 2021 roku uzyskała ministerialne uznanie dorobku naukowego i zawodowego za równoważne z odbyciem szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie surdologopedii;

Skip to content