prof. dr hab. n. med. Kazimierz Niemczyk

Kierownik Kliniki
Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi

specjalista otorynolaryngolog, audiolog, foniatra

Biografia

Kazimierz Niemczyk urodził się 25.09.1962 w Giedlarowej (woj. podkarpackie), syn Antoniego i Marii z domu Daź. Po uzyskaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku, w 1981 roku rozpoczął studia medyczne na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie zdając egzamin wstępny z najlepszym wynikiem.  Po studiach, w latach 1987-1989 pracował w Zakładzie Anatomii Prawidłowej AM i równocześnie w Klinice Otolaryngologii rozpoczął specjalizację z otorynolaryngologii jako wolontariusz. W 1989 roku  otrzymał etat naukowo-dydaktyczny w Klinice, w 1994 roku uzyskał tytuł specjalisty otorynolaryngologa, a w 2002 roku specjalisty audiologa i foniatry. Tytuł doktora nauk medycznych otrzymał w 1993 roku na podstawie pracy: „Chirurgiczna rekonstrukcja łańcucha kosteczek słuchowych”. W  1998 roku, na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Badania kliniczne, radiologiczne, immunohistochemiczne i eksperymentalne nad procesem wzrostu guzów nerwu przedsionkowo-ślimakowego” uzyskał tytuł dr hab. n.  medycznych. Praca habilitacyjna była zwieńczeniem szczególnych zainteresowań Profesora chirurgią ucha środkowego i chirurgią podstawy czaszki, które rozwijał pracując w renomowanych Klinikach we Francji: Szpitala Cochin u Prof. JM Sterkers’a , Szpitala St. Antoine  u Prof. H. Chouard’a (1991) oraz w Klinice Otolaryngologii w Lille u Prof. F.M. Vaneecloo (1995-1996), gdzie przebywał na rocznym stypendium Rządu Francuskiego i Towarzystwa Otolaryngologów Okręgu Północnego Francji. Odbył także tygodniowy staż w Klinice ORL w Zurichu – Prof. U. Fisch’a.
Od 1 sierpnia 2003 roku  pełni funkcję kierownika Katedry i Kliniki Otolaryngologii. 
W 2005 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 2016 roku stanowisko profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Szczegółowy obszar zainteresowań


·       Chirurgia ucha środkowego – najnowocześniejsze metody rekonstrukcji słuchu umożliwiające weryfikację funkcjonowania słuchu podczas operacji
·       Chirurgia guzów podstawy czaszki, w szczególności nerwiaków nerwu słuchowego oraz przyzwojaków kości skroniowej
·       Chirurgia zawrotów głowy, w szczególności przecięcie nerwów przedsionkowych w chorobie Meniera
·       Implanty ucha środkowego
·       Implanty ślimakowe
·       Chirurgia endoskopowa ucha środkowego i podstawy czaszki
·       Leczenie zaburzeń drożności nosa – małoinwazyjne chirurgiczne leczenie zapalenia zatok przynosowych
·       Chirurgia rekonstrukcyjna w rozległych nowotworach głowy i szyi
·       Chirurgia rekonstrukcyjna nerwu twarzowego

Osiągnięcia


Profesor Kazimierz Niemczyk wprowadził w Klinice wiele nowatorskich metod diagnostycznych i leczniczych na najwyższym poziomie.  Wprowadził jako postępowanie rutynowe operacje guzów  kąta mostowo-móżdżkowego, przyzwojaków, otworu żyły szyjnej wewnętrznej i innych patologii podstawy czaszki, leczenie choroby Menier’a za pomocą przecięcia nerwu przedsionkowego i szereg unikalnych w świecie  metod diagnostycznych wykorzystywanych podczas operacji ucha środkowego. Reaktywował i rozwinął program leczenia  głuchoty za pomocą implantów ślimakowych i pniowych. Wprowadził nowoczesne metody diagnozowania patologii krtani jak również szereg operacji rekonstrukcyjnych tkanek, nerwu twarzowego, krtaniowego wstecznego. Umiejętności i wiedza z zakresu chirurgii podstawy czaszki zostały docenione przez środowisko chirurgów podstawy czaszki, w latach 2008-2011 pełnił funkcję  Przewodniczącego Zarządu Polskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, w latach 2018-2019 był Prezydentem Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Podstawy Czaszki, a w latach   2009- 2020  Członkiem Komitetu Wykonawczego.
Prof. Kazimierz Niemczyk  był pomysłodawcą wprowadzenia 2 unikatowych kierunków w WUM: Audiofonologii z Protetyką Słuchu (2008)  i Logopedii Ogólnej i Klinicznej (2010).  Jest autorem i współautorem ponad 190 publikacji. Był promotorem 14 doktorantów  i opiekunem 6 habilitacji. Uzyskał  2 patenty  (P.229953, P.415730) i  6 wzorów użytkowych.


Otrzymał wiele wyróżnień za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną: Złoty Krzyż Zasługi, Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

We wrześniu  2019 r. z inicjatywy Profesora  Senat WUM  zmienił nazwę Katedry i Kliniki Otolaryngologii  na: Katedra i Klinika  Otorynolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi. Tym samym spełniła się wola Prof. G. Janczewskiego, który zawsze podkreślał, że taki zakres kompetencji jak w obecnej nazwie odnosi się do naszej specjalności.

Projekty Badawczo – Rozwojowe

W Klinice realizowano  12 projektów finansowanych przez  KBN, MiNSW, NCBiR w tym 3 projekty na modernizację infrastruktury badawczej w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii, z czego najważniejsze to:

Kierownik projektu Badań Stosowanych NCBiR: „Opracowanie innowacyjnej metody  bezpośredniej stymulacji struktur ucha wewnętrznego na drodze przewodnictwa kostnego”; okres realizacji: 2013 – 2016
Kierownik projektu Innotech II NCBiR: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnego urządzenia  do śródoperacyjnego monitorowania słuchu w trakcie operacji tympanoplastycznych” okres realizacji: 2013 – 2016
Kierownik projektu rozwojowego NCBiR N R13 0078 10: „Opracowanie zasad endoskopowej chirurgii ucha środkowego”; okres realizacji: 2011 – 2013;
Kierownik projektu rozwojowego NCBiR N R13 0035 06/2009: „Opracowanie przesiewowych testów otoneurologicznych u osób w wieku podeszłym  ze skłonnością do upadków i ustalenie zasad  specyficznej rehabilitacji zaburzeń równowagi”; okres realizacji: 2009 – 2012;
Główny wykonawca projektu rozwojowego MNiSW (N R13 0101 10) „Opracowanie i wdrożenie diagnostyki i leczenia raka krtani w Polsce na podstawie badań wieloośrodkowych; okres realizacji”: 2010 – 2013;
Główny wykonawca projektu rozwojowego N R13 0040 06/2009; „Opracowanie strategii monitorowania śródoperacyjnego narządu słuchu podczas operacji tympanoplastycznych u dzieci i osób czynnych zawodowo”; okres realizacji: 2009 – 2012;
Kierownik projektu 2P05C09929; „Mechanizm plastyczności mózgu na podstawie analizy aktywacji ośrodków funkcji poznawczych u pacjentów z wszczepionym implantem nerwu ślimakowego”; okres realizacji: 2005 – 2010;
Kierownik projektu 3T11E02930; „Ocena zastosowania lasera CO2 w leczeniu obustronnego porażenia fałdów głosowych”; okres realizacji: 2006 – 2009;
Główny wykonawca projektu N 518 0734 33 518 0734 33  „Badania przewodności akustycznej w operacjach rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych”; okres realizacji: 2007 – 2010;
Główny wykonawca projektu N N403 222239; „Opracowanie klinicznego zastosowania modeli zmian morfologicznych rejestrowanych w elektrokochleografii transtympanalnej w opcji szybkiej prezentacji bodźca (do 1000/sekundę) w ślimakowych i pozaślimakowych uszkodzeniach słuchu”; okres realizacji 2010 – 2013;

Członkostwo w towarzystwach naukowych


Profesor aktywnie działa na rzecz środowiska otorynolaryngologów polskich, w latach 2010-2012 był  Przewodniczącym Zarządu Głównego  Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi, Przewodniczącym Komisji ds. Nowelizacji Statutu przy Zarządzie Głównym PTORL oraz reprezentuje PTORLChGiSz w Komitecie UEMS ORL.  Od 2011 roku jest Członkiem Honorowym Towarzystwa. Pełnił funkcję Konsultanta Wojewódzkiego ds Otolaryngologii (2007 – 2014) i Przewodniczącego Rady Programowej Programu Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce (2003-2008).

Od 2011 roku jest Redaktorem Naczelnym Polskiego Przeglądu Otorynolaryngologicznego którego był inicjatorem.

Skip to content