Grant MNiSW, Nr N 518 0734 33 (2005-2010)


Kierownik projektu – prof. dr hab. med. Kazimierz Niemczyk

"Badania przewodności akustycznej w operacjach rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych"

Cel:
Celem projektu było stworzenie metody śródoperacyjnego badania skuteczności operacji odtwarzających słuch (ossikuloplastyk) za pomocą Laserowej Wibrometrii Dopplerowskiej. Istotą projektu było umożliwienie modyfikacji ossikuloplastyki w celu przywrócenia optymalnej przewodności akustycznej ucha środkowego.

Zapotrzebowanie:
Ostre zapalenie ucha środkowego jest chorobą częstą. Największa zapadalność występuje w okresie do 24 miesiąca życia i ma tendencję spadkową wraz z wiekiem, z niewielkim zwiększeniem zapadalności w wieku 5-6 lat (okresie przedszkolnym). Obecnie obserwuje się wzrastającą zachorowalność na przewlekłe zapalenie uszu u noworodków i małych dzieci, spowodowany wzrastającą liczbą wielolekowo opornych patogenów powodujących zapalenie ucha środkowego. U części pacjentów zapalenie ucha przechodzi w formę przewlekłą wymagającą interwencji chirurgicznej. Konsekwencje medyczne przewlekłego zapalenia ucha (od niedosłuchu do całkowitej głuchoty, powikłania czaszkowe, powikłania wewnątrz kości skroniowej) wiążą się również z konsekwencjami społecznymi. Spadek jakości życia niedosłyszących pacjentów jest bezsprzeczny. Utrudniona asymilacja do życia i pracy w społeczeństwie niesie ze sobą również wymierne skutki ekonomiczne. Przewlekłe zapalenie ucha środkowego jest schorzeniem, w którym metodą leczenia z wyboru jest zabieg operacyjny. Celem operacji( tympanoplastyki) jest między innymi likwidacja niedosłuchu poprzez odtworzenie odpowiednich warunków akustycznych w uchu środkowym. Dotychczas nie powstała metoda śródoperacyjnego pomiaru skuteczności rekonstrukcji łańcucha kosteczek słuchowych, co utrudnia wstępną weryfikację rezultatów terapii i ewentualną modyfikację tego leczenia.

Odbiorcy:
Laserowa metoda śródoperacyjnej oceny ossikuloplastyki ma na celu przede wszystkim poprawę jakości życia pacjenta, będącą wynikiem optymalnego odtworzenia uszkodzonego choroba ucha środkowego. Dla chirurga stanowi ona istotną pomoc w trakcie zabiegu naprawczego słuch, szczególnie w sytuacji kiedy warunki anatomiczne utrudniają prawidłową ocenę wykonanej rekonstrukcji. Lekarzom szkolącym się w specjalności Otolaryngologia daje możliwość weryfikacji pierwszych prób ossikuloplastyki wykonywanych w Pracowni Kości Skroniowej Kliniki Otolaryngologii WUM. Dla pracowników Kliniki i studentów Wydziału Lekarskiego służy zarówno jako pomoc w wyjaśnieniu skomplikowanych mechanizmów przetwarzania dźwięku w uchu środkowym jak i daje możliwość rozwoju naukowego. Dla firm produkujących protezy łańcucha kosteczek słuchowych jest ważną metodą oceny przydatności tworzonych przez nie produktów.